ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των σωστών τρόπων προστασίας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από φυσικές υπερτάσεις. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή της τεχνολογίας και του τρόπου λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.Στο επόμενο κεφάλαιο έχουμε μια γενική περιγραφή του τρόπου προστασίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από φυσικές υπερτάσεις και γίνεται μια περιγραφή της αναγκαιοτητάς του.

Ύστερα παρουσιάζεται εκτεταμένα ο τρόπος μελέτης και εγκατάστασης από το πρωτό εώς το τελευταίο βήμα της προστασίας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης τόσο σε Φ/Β πάρκα ,όσο και σε οικιακά συστήματα,δίνοντας και ένα παράδειγμα μελέτης αντικεραυνικής προστασίας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100kWp.

Τέλος,παρουσιάζεται μια έκθεση-επιθεώρηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου που επλήγει από κεραυνούς,με εκτενή παρουσίαση-ανάλυση των ζημιών και των αιτιών αυτών που προκάλεσε το φαινόμενο της υπέρτασης.Ο συγγραφεύς της διπλωματικής συμμετείχε σε αυτή την επιθεώρηση που έγινε μαζί με άλλους έμπειρους μηχανικούς για λογαριασμό πιστοποιημένου φορέα.Τα ονόματα,τοπωνυμίες και άλλα ονομαστικά στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και επίτηδες έχουν αφαιρεθεί. Η χρήση της έκθεσης γίνεται καθαρά και μόνο για επιστημονικούς- ερευνητικούς σκοπούς. 

Σημείωση Συγγραφέα:

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Copyright © Παναγιώτης Ι.Σταθόπουλος

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.